Skip to content

reklamácie / vrátenie tovaru v zákonnej lehote

prosím pre vrátením tovaru vyplňte formulár aby sme vedeli, že tovar chcete vrátiť v zákonnej lehote

https://forms.gle/kWerPNrnvMtKyXHF7

 

Ak potrebujete vymeniť alebo vrátiť tovar, postup je jednoduchý:

  1. Vyplňte reklamačný list, ktorý nájdete nižšie.

  2. V prípade ak by ste chceli tovar vrátiť štandardne poštou, je potrebné balíček zaslať DOPORUČENE poštou na adresu uvedenú nižšie. Poštovné avšak pri tejto možnosti hradíte vy.
Názov firmy: isklad 211166/09
Meno príjemcu:  wooacademy s. r. o.
Ulica: Dialnicna cesta 5, Hala D, gate 35
PSČ a mesto: 90301 Senec
Krajina: Slovakia
Kontakt: +421 948 799 408

* uvedená adresa nie je miestom spracovania reklamácií, preto spracovanie Vašej požiadavky môže trvať dlhšie. Po spracovaní Vás budeme obratom informovať emailovou správou. 

 

VÝMENA:
– Ak máme náhradný tovar na sklade, odosielame ho ihneď  – poštovné druhýkrát samozrejme neplatíte.

– Vymieňame iba kus za kus s rovnakou finančnou hodnotou

 

VRÁTENIE:

– V prípade vrátenia, peniaze štandardne vraciame do 2 týždňov od spracovania reklamácie.

– Pokiaľ bol súčasťou objednávky darček, je potrebné poslať ho spolu s vráteným tovarom späť.

– Peniaze vraciame na bankový účet, nevraciame prostredníctvom poštovej poukážky.

– V prípade využitia akcií je pri vrátení potrebné vrátiť všetky kusy, na ktoré sa vzťahuje kombinovaná zľava.

 

PODMIENKY REKLAMÁCIE

Tovar, prosím, neposielajte späť na dobierku, ak ste sa ho rozhodli zaslať poštou. Balíky na dobierku nepreberáme.

Na reklamáciu prijímame iba nepraný a nenosený tovar s pôvodnými štítkami. V opačnom prípade peniaze nevraciame.

V prípade nevrátenia darčeka bude jeho hodnota odpočítaná od vrátenej sumy. Na darčeky k objednávkam nie je možné uplatniť reklamáciu.

Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá:
– vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania či nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania,
– vznikla v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,
– vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Reklamačný list si môžete stiahnuť a vytlačiť nižšie: 

https://forms.gle/kWerPNrnvMtKyXHF7

Prevádzkovateľ obchodu:  wooacademy, s.r.o., so sídlom Fialková 21A, 900 44 Tomášov, IČO: 51713047, DIČ: 2120789242. Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.129017/B, e-mail: info@retropolis.sk 

 

ADRESA PRE VRÁTENIE TOVARU:

Názov firmy: isklad 211166/09
Meno príjemcu:  wooacademy s. r. o.
Ulica:  Dialnicna cesta 5, Hala D, gate 35
PSČ a mesto: 90301 Senec
Krajina: Slovakia
Kontakt: +421 948 799 408

 

VRÁTENIE TOVARU

Odstúpenie od zmluvy , Zodpovednosť za vady Produktov, Záruka a Reklamačný poriadok

1. Odstúpenie od  zmluvy

1.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami.

1.2 Kupujúcemu-spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od  zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu.

1.3 Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

1.4 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí  akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu:

Názov firmy: isklad 211166/09
Meno príjemcu:  wooacademy s. r. o.
Ulica:  Dialnicna cesta 5, Hala D, gate 35
PSČ a mesto: 90301 Senec
Krajina: Slovakia
Kontakt: +421 948 799 408

NEPOSIELAJTE 

1.5  FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

wooacademy, s.r.o., so sídlom Fialková 21A, 900 44 Tomášov, IČO: 51713047, DIČ: 2120789242. Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.129017/B, e-mail: info@retropolis.sk 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Dátum objednania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dátum:

1.6 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

1.7 Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov  pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

1.8 Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu  znáša Kupujúci.

1.9 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

1.10 Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

1.11 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

1.12 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

1.13 Kedy Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy:

Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj Produktov zhotovených podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, alebo Produktov určených osobitne pre daného Kupujúceho, alebo Produktov, ktoré rýchlo podliehajú skaze alebo zníženie akosti, alebo Produktov uzavretých v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorých ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo Produktov, ktoré môžu byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešané s iným tovarom. 

1.14 Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tejto časti VOP a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Objednávateľa neupravené týmito VOP sa vzťahuje ustanovenie § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zodpovednosť Predávajúceho za vady Produktov a Záruka

2.1 Na zodpovednosť za vady Produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamácie) sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

2.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Kupujúcim. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Kupujúcim dojednaná nižšia cena. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Predávajúci ďalej nezodpovedá najmä za vady Produktov spôsobené Kupujúcim a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane Kupujúceho (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním Produktu Kupujúcim).

2.3. Ak nejde o Produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Produkt, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Produktu v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a ak ide o použitý Produkt, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Produktu Kupujúcim.

2.4. Ak ide o Produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o Produkt, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v rozsahu podľa bodu 2.3. týchto VOP, záručná doba trvá a neskončí sa pred uplynutím lehoty (napr. doba expirácie, doba minimálnej trvanlivosti atď.) vyznačenej na Produkte, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený.

2.5 Ak má Produkt vadu, ktorú možno odstrániť, Kupujúci  má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote podľa bodu 2.10. týchto VOP, odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti Produktu, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Produkt za nezávadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2.6 Ak má Produkt vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol riadne užívať ako Produkt bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva má Kupujúci v prípade, ak ide o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady Produktu, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

2.7. Ak Produkt predávaný za nižšiu cenu (pre vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena Produktu) alebo použitý Produkt má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, Kupujúci má namiesto práva na výmenu Produktu právo na primeranú zľavu.

3. Postup pri uplatnení reklamácie

3.1 V prípade, že si chce Kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, v prvom rade odporúčame vopred nás informovať mailom na e-mailovej adrese info@retropolis.sk, a to v rámci záručnej doby. Spolu s doručením reklamácie (reklamačného formulára) Predávajúcemu alebo bez zbytočného odkladu po jej doručení predávajúcemu, vždy však v rámci záručnej doby, je Kupujúci povinný predávajúcemu doručiť aj reklamované produkty. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bola Predávajúcemu doručená reklamácia.

3.2 Predávajúci reklamáciu posúdi, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa pritom rozumie ukončenie reklamačného konania odoslaním opraveného Produktu na adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie, výmenou Produktu (alebo jeho súčasti) a odoslaním nezávadného Produktu (alebo nezávadnej súčasti) na adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie, vrátením (t.j. vyplatením) Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Kupujúcim v rámci reklamácie, vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Kupujúcim v rámci reklamácie, odoslaním e-mailovej výzvy na prevzatie plnenia (výsledku reklamácie – napr. opraveného Produktu, ale aj zamietnutia reklamácie. 

3.3. Formulár na uplatnenie reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

Pošlite e-mail na mailovú adresu:  info@retropolis.sk  , kde uvediete:

Číslo objednávky

Názov produktu

Popis závady

Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (výmena produktu, odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny alebo poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny produktu)